Tjänster

VATTENBORRNING

FRÅGOR & SVAR LÄNGRE NED PÅ SIDAN

BERGBORRNING

Bergbrunnen: Borrning efter vatten i berg.

Är den mest vanliga borrade vattenbrunnen. Ett foderrör borras ner genom jorden tills fast berg påträffas. Sedan borras ytterligare minst 2 meter i berget, varefter gjutning mellan berg och rör utförs, så att inte ex. förorenat ytvatten kommer in i brunnen. Borrningen fortsätter genom berget tills vattenförande sprick-zoner påträffas. Borrningen avbryts efter ytterligare cirka10 m. Därefter utförs provpumpning och en vattenanalys.

Vårt allra viktigaste livsmedel: vatten.

En egen bergborrad vattenbrunn är en säker och pålitlig vattenkälla. Vattnet i berg har filtrerats i många år genom berget innan det samlas upp i sprickor. Vid borrning genom en av dessa sprickor tränger vattnet in i vattenbrunnen och fyller upp brunnen till grundvattenytan. Man pumpar upp vattnet med en dränkbar pump som man kopplar till sin fastighet.

Den bergborrade brunnen som är rätt utformad påverkas i regel inte av ytliga föroreningar som av t.ex. översvämningar eller läckage i avloppsnätet eller oljetankar. Dock kan det finnas naturliga föroreningar: kalk, mangan, järn eller svavelväte. Det kan vara nödvändigt att installera ett vattenfilter även på en bergborrad brunn. När man har ändrat sin vattenförsörjning är det viktigt att ta nya vattenprover.

Vi är noga med att anlägga vattenbrunnar så att de inte är placerade på så vis att de inte kan nås av föroreningar från t.ex avlopp.

Grävda brunnar utsätts ofta av problemen mikroorganismer, surt vatten eller olika typer av kväveföroreningar. Med en borrad brunn får man som regel en bättre och jämnare vattenkvalitet.

Brunnen borras med foderrör genom jord så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas för excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material och vi hjälper er med detta.

GRUSFILTERBORRNING

Grusfilterbrunnen:

Vid djupa jordlager kan det vara möjligt att ta vatten i gruslager eller grusig sand. I gruset innan berg kan det finnas stora mängder vatten. Då kan man avsluta borrningen och sänka ned en rostfri sil som anpassas efter formationen i borrhålet. Därefter lyfts foderröret till silens överkant, silen blåses ren från finsand och kvar bildas ett formationsfilter (utanför silen) av grövre stenar.

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en grusfilterbrunn anläggas. Principen för en sådan typgodkänd brunn är att foderrören borras ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat (perforerat) filterrör till botten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret. Tack vare det speciella filterröret kan vattnet rinna in i brunnen medan sand och gruspartiklar hålls utanför.

Din brunn ska hålla i flera generationer. Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering. Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna bra vatten och tillräckligt med vatten.

Hänsyn måste tas till föroreningsrisker.
Brunnen ska också placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark. Umeå Borr AB har erfarenhet från tidigare brunnar i trakten och är bekanta med de geologiska förhållanden som råder i vårt område.

ENERGIBORRNING

ENERGIBORRNING / BERGVÄRME

Utförs som en vattenbrunn i berg, fast oftast djupare. Efter avslutad borrning nedsänks en vätskefylld kollektorslang som ansluts till en värmepump i fastigheten.

I nära samarbete med värmepumpsleverantörer erbjuder vi energiborrning för bergvärme till hushåll i Umeå.

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
ENTREPRENADBORRNING

Vi utför entreprenadborrning som filterbrunnar, horisontalborrning, grundsvattensäkning, grundförstärkning (stålkärnor) prospekteringsborrning, pumpmonteringar, vägghåltagning, borrhålstryckningar samt mindre grävmaskinsarbeten.

HORISONTALBORRNING

Fördelar med horisontalborrning är att man kan bland annat göra genomföringar under väg utan krav på avstängning. Besvärliga trafikomläggningar drabbar samhället och individer på många negativa sätt. Fördelarna med horisontalborrningar är ekonomiska, säkerhetsmässiga och praktiska.

  • Förankringar i jord och berg för alla behov.
  • Stålkärnepålar hammarborras 76-219 mm. Om buller, sättningar eller brist på utrymme är ett problem kan roterande borrning med diamant utföras i dim. 116-220 mm.
  • Foderrörsborrning upp till 219 mm. Även med speciella maskiner för trånga (lågt i tak) utrymmen.
  • Foderrörsborrning med diamant 116 – 168 mm, exempelvis vid sättningsrisker.
  • Injekteringsborrning i alla dimensioner.
  • Borrning för olika grundförstärkningsbehov.
  • Diamantborrning 56 – 220 mm. I betong och berg samt i vissa fall även genom jord.
  • Borrning för undersökningsändamål t ex. jord/bergsondering, geoteknisk borrning etc.

FRÅGOR & SVAR:

Hur långt är det till berg?

Svar: Jorddjupet före fast berg kan variera kraftigt. Allt ifrån ”berg i dagen” till djup på ner över 50 m. Av alla djupborrade brunnar (år 2005 -245 000 brunnar) är medelvärdet på jorddjupet i riket ca. 6 m. I Västerbotten var snittet ca. 11 m (källa SGU). Man kan höra sig för hos grannar som borrat, även om det ibland kan förekomma stora skillnader på en kortare sträcka. Vi har god lokal kännedom på många orter, men det går även att söka i Brunnsarkivet. www.sgu.se

Hur djupt behöver jag borra?

Svar: Är det efter vatten man borrar beror det helt på bergets vattenförande sprickzoner. Är det efter energi man borrar beror djupet på ditt energibehov. Det beräknas av värmepumpsleverantören.

Hur beräknas mitt energibehov?

Svar: Det finns speciella program som värmepumpsleverantören handhar. Behovet är beroende på faktorer som exempelvis årsförbrukning av energi och det geografiska läget.

Var på gården lämpar sig ett vatten- eller energihål?

Svar: Det bestäms i samråd med kunden, men ej nära föroreningskällor som avlopp. Ej heller i närheten av ledningar i marken. Närheten till värmepumpens placering kan också vara avgörande.

Hur lång tid tar det att borra?

Svar: Ett vattenhål tar vanligtvis en dag och ett energihål två dagar, vid goda förhållanden.

Behövs några förberedelser från mig som kund?

Svar: Ja, alla planerade energihål ska anmälas och därmed ansökas om hos din hemmahörande kommun. Detta ska vara beviljat före borrstart. Eventuella markledningar skall utmärkas.

Vad kostar det?

Svar: Det varierar och är svårt att i förväg exakt uppge. Det är beroende av faktorer som djupet till berg och det totala djupet som krävs för den aktuella brunnen. På sträckan ner till fast berg krävs speciell stålrörsdrivning.

Välkommen att kontakta oss för offert.